Mu?llif ZaZuM R?isin iki fahis?si...

Mu?llif ZaZuM R?isin iki fahis?si...


Atam v?zif?li s?xs idi v? o butun pullar?n? m?nim t?hsilimin uz?rin? tokurdu. Huquq ixtisas? uzr? ali t?hsil aldim. M?n is? g?nc oldugumdan, ozum ucun dostlar?mla yeyib-icib kef edirdim. Yas?m?n ?n c?lg?n vaxt?n? yasay?rd?m. H?min gunl?rin q?drini bilm?k ucun, h?r axsam moteld? bir q?zla gec?l?yirdim. Atam h?bsxanalar?n birind? yaxsi is? duz?ltdi.
Bir d?f? m?nim isl?diyim h?bsxanaya cox g?nc bir v? goz?l q?z g?tirdil?r. bu q?z ?rini oldurmusdu. ilk vaxtdan kalona salmam?sd?lar. O kicik bir kabin?d? qal?rd?. Bir gun ev? ged?rk?n o q?z? fikirl?sdim ki, nec? biridir?! Acar? qarovulcudan ald?m, kabin?nin qap?s?n? acd?m. Cox icmisdim M?n ic?ri girib dedim ki, ad?n n?dir? O is? cavab verm?di. B?rk ustun? q?sq?rd?m yax?nlasd?m. s?hv?t hissim gucl?nmisdi. ?limi atd?m O h?r d?f? q?sq?rmaq ist?y?nd? sill? v? yumruqla onu susdururdum. M?nd? v?hsi kimi onun paltar?n? c?xar?rd?m. agz? ust? uzad?b zorlamaga baslad?m.
Sonra onun can? m?nd?n qurtuldu, esitdim ki, bir nec? ay psixoloji dispanserd? yat?b
ill?r kecdi. Ill?r kecdi.
Birgun dostumun toyunda r?isl?rl? oturub sagl?q deyib, vururduq. Toyda m?nim gozum k?nar masadaki, sar?s?n bir q?za satasd?. Dayanmadan bir-birimiz? bax?rd?q. O hava almaq ucun col? c?xanda, m?nd? onunla col? c?xd?m. N?s? bu q?za yaman qaynam?sd? qan?m. Ad? is? Tamara idi v? bel?c? tan?sd?q…

Ustund?n xeyli vaxt kec?nd?n sonra o m?ni sevdi, m?nd? onu. M?nim dig?r evim? g?lirdi v? onunla cox sevisirdim. Onun bakir?liyini m?n pozmusdum. Ilk kisisi m?n oldugumdan, ona h?r gun h?diyy?l?r al?b g?tirirdim. V? bir gun:

M?n? dedi ki, "M?n hamil?y?m”. M?ns? onu yar? yolda buraxmad?m. Ail?si haqq?nda maraqlanmaq ist?dim, ancaq o m?n? atas?n?n olmad?g?n? v? yaln?z anas?n?n oldugunu dedi. Gec? oz evim? getdim. arvad?m?, ushaqlar? cag?rd?m v? izah etdim ki, bosanmaq ist?yir?m. Evd? boyuk bir h?ngam? c?xd?.

Gec? ik?n evd?n c?x?b prospektl? g?zib, ?s?bimi dag?tmaga cal?sd?m. Qabag?m? qaranl?qda uzunu gor? bilm?diym bir qad?n k?sdi v? m?n? dedi ki, on manat ver bu gec? s?nin olum. Bas?m? qald?r?b soym?k ist?dim. Ancaq uzun? baxanda gordum ki bu turm?d? zorlad?g?m q?z. O da m?ni tan?d? v? aglamaga baslad?. m?n? dedi ki, m?nim bir q?z?m var art?q. Dedim b?s nec? oldu bu dedi ki, turm?d? dogdum Bu sozu m?ni cox qorxuzdu. Ona turm?d? toxunan yegan? kisi m?n olmusdum. Q?z?n m?nd?n oldugunu dedi. Bas?m? ?ll?rim? al?b, saclar?m? ovusdururdum. Oz ozun? deyirdi ki, usag?ma baxa bilm?m?yim? gor? pula kisil?rl? yat?ram.

Ona dedim ki, q?z?m? gorm?k ist?yir?m. cox etiraz edib yalvard?. Ancaq sabah parka g?tirm?yin? m?cbur etdim. S?h?r ac?ld?. O yaln?z g?lirdi. Salam verm?mis dedim ki, q?z hardad?. O m?n? dedi ki, magazaya girib v? indi g?lir. Uzaqdan Tamaran? gordum. Biz? yax?nlasd?. dedi ki, " BU DA M?NIM QIZIM”.
Birinci bas?m h?rl?ndi, sonra n?f?s ala bilm?dim v? sonra ozumd?n kecdim. Gozl?rimi acanda ur?k dispanserind? idim. Infarkt kecirmis?m, h?kiml?rin dediyin? gor?.
Indi bildiniz m?nim ?vv?l bir q?z zorlad?m, x?b?rim olmadan o hamil? qal?b v? sonra m?n bir q?z sevdim v? hamil? buraxd?m. Sevisdiyim q?z oz q?z?m imis… M?nim yerimd? siz olsan?z n? ed?rsiniz? Hec kim bu gunahla yasaya bilm?z. ?lvida.

Mu?llif: Nicat Kaz?movGeri Geri